DẦU THỦY LỰC BỊ BỌT NHIỀU - NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP KHÁC PHỤC

DẦU THỦY LỰC BỊ BỌT NHIỀU - NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP KHÁC PHỤC

DẦU THỦY LỰC BỊ BỌT NHIỀU - NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP KHÁC PHỤC

DẦU THỦY LỰC BỊ BỌT NHIỀU - NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP KHÁC PHỤC

DẦU THỦY LỰC BỊ BỌT NHIỀU - NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP KHÁC PHỤC
DẦU THỦY LỰC BỊ BỌT NHIỀU - NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP KHÁC PHỤC

Tin Tức

DẦU THỦY LỰC BỊ BỌT NHIỀU - NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP KHÁC PHỤC

18-02-2019 04:13:54 PM

 

DẦU THỦY LỰC BỊ BỌT NHIỀU - NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP KHÁC PHỤC

Nguyên nhân
1. Không khí lọt vào hệ thống (Thông thường do phốt làm kín bị mòn)
2. Mức dầu trong bồn chứa thấp
3. Dầu nhớt bị tạp nhiễm


Cách khắc phục
1. Kiểm tra các vị trí bị hở, bị mòn và khắc phục để chặn không cho khí đi vào hệ thống.
2. Châm thêm dầu cùng loại vào bồn chứa
3. Kiểm tra hệ thống lọc dầu và thay dầu nếu cần thiết


Mục khác

Gọi điện
SMS
Chỉ đương